Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door EBN Veiligheidsdienst B.V. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om een natuurlijk persoon te identificeren.

EBN is een innovatieve dienstverlener. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt o.a. in dat wij:

 1. U op begrijpelijke en transparante wijze informeren over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerken en de gegevensverwerking baseren op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 3. Passende beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 4. U informeren over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door EBN worden verwerkt.

Dit privacy statement verschaft u algemene informatie over onze omgang met persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring ook uw rechten en hoe u deze richting EBN kan uitoefenen.

Categorieën van gegevens

EBN verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 1. NAW gegevens;
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. Soort dienstverlening die u van EBN afneemt.

Indien u gesolliciteerd heeft dan verwerken wij eveneens onderstaande gegevens:

 1. Geboortedatum;
 2. Geboorteplaats;
 3. Opleidingen;
 4. Werkervaring;
 5. Pasfoto;
 6. Bankrekeningnummer;
 7. Lidmaatschap van zgn. outlaw motorgangs (OMG).

Verwerkingsdoeleinden

De reden van de verwerking van genoemde persoonsgegevens is dat wij u goed van dienst willen zijn en op correcte wijze antwoord kunnen geven op eventuele vragen. De voornaamste redenen voor verwerking zijn:

 1. Het leveren van onze beveiligings- en overige diensten;
 2. Klantenadministratie;
 3. Leveranciersadministratie;
 4. Personeelsadministratie;
 5. Ten behoeve van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure;
 6. Direct marketing;
 7. Relatiemanagement.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens niet te verwerken op een wijze die in strijd is met een van bovengenoemde doeleinden.

Grondslag

EBN streeft ernaar persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke basis te verwerken. Deze wettelijk grondslag is:

 1. Uw specifiek en geïnformeerd gegeven toestemming;
 2. De uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tussen u en EBN;
 3. Het nakomen van een wettelijke verplichting (bijv. ten behoeve van de wettelijk verplichte screening van medewerkers);
 4. Ter bescherming van vitale belangen (bijv. indien iemands leven of gezondheid in gevaar is);
 5. Ten behoeve van de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (bijv. het uitvoeren van een publieke taak);
 6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen (bijv. personeelsadministratie).

Delen informatie

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen mits dit geen rechtshandhavings- en andere instanties zijn en wij op basis van toepasselijke wetgeving verplicht zijn uw gegevens met deze instanties te delen. Zo worden uw persoonsgegevens hoofdzakelijk verwerkt voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tussen u en EBN.

Cookies of vergelijkbare technieken

EBN gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn

EBN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wenselijk is. De exacte bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij persoonsgegevens hebben verkregen of verzameld en eventuele wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Wij behouden ons het recht voor om in bepaalde omstandigheden persoonsgegevens te anonimiseren zodat deze niet met u in verband kan worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk deze geanonimiseerde gegevens te gebruiken zonder voorafgaande berichtgeving aan u.

Uw rechten

Op grond van de AVG beschikt u over een aantal kosteloze rechten. Deze rechten zijn:

 1. Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG);
 2. Het recht op rectificatie van onjuiste en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens (art. 16 AVG);
 3. Het recht op vernietiging (vergetelheid) van uw persoonsgegevens indien (art. 17 AVG):
  1. De verwerking van de persoonsgegevens  niet langer nodig zijn;
  2. U uw eerder gegeven uitdrukkelijke toestemming intrekt;
  3. U bezwaar maakt tegen verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. op basis van artikel 21 van de AVG of als uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van EBN);
  4. EBN uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt;
  5. EBN zich niet houdt aan de wettelijk bepaalde bewaartermijn;
  6. U jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via een app of een website;
 4. Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
 5. Het recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG): recht om gegevens over te dragen;
 6. Het recht op een menselijke blik bij besluiten (bij besluiten o.b.v. geautomatiseerde gegevensverwerking);
 7. Het op bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Als u van één genoemde rechten gebruik wilt maken kunt u op een van onderstaande wijze contact opnemen met onze Functionaris Gegevensverwerking (FG):

Telefoonnummer   :        076-7507508

E-mail                    :        sok@ebnbreda.nl

Om u verzoek in behandeling te nemen hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Op deze kopie mag u de pasfoto en het BSN-nummer onzichtbaar maken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn bij EBN in veilige handen. Hiervoor hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen. Enkel de personen die kennis moeten hebben van uw persoonsgegevens hebben toegang hiertoe. De toegang is op geautoriseerde wijze geregeld en de personen met toegang hebben een geheimhoudingsplicht. Uiteraard hebben wij ook de nodige protocollen waarin beschreven de wijze waarop wij omgaan met (vermoedelijke) inbreuken op uw privacy en/of datalekken. Wij zullen u hiervan binnen 8 uur na het voorval over informeren en indien wettelijk verplicht zullen wij ook de verantwoordelijke toezichthouder hierover informeren.

Functionaris voor de gegevensverwerking

EBN heeft een Functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aangesteld. De FG is o.a. verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van dit privacy statement. Bij vragen hierover of bij vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u contact met de FG opnemen (voor contactgegevens zie uw rechten). U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op 24-05-2018. Wij behouden ons het recht voor het statement op elk gewenst moment te wijzigen.